Den stationære pc er død, men...

Af Flemming Junker
og Mette Nielsen (foto)

flemming.junker@nordjyske.dk

AALBORG: Mens bærbare computere stort set findes i alle hjem, er den stationære pc en uddøende race. Allige-vel er det vandkøling af stati-onære computere, der i flere år har båret Aseteks frem-gang.

Paradokset bunder i, at to grupper af computerbruge-re stadig holder fast i den stationære computer. Det er dels gamerne, altså dem der dyrker computerspil, dels nørder, der bygger deres eg-ne computere for at få det bedste af det bedste. I øvrigt er der et stort overlap mel-lem de to grupper.

Krævende spil kræver køling- Alt det med spillekonsoller som Xbox, Playstation og Nintendo er taget meget af, mens gaming er blevet me-get, meget stort. Tænk på, at e-sport kommer med, næste gang, der er OL. Derfor er det pc’er, som disse folk vil have, så maskinerne har kræfter til at afvikle kræven-de spil med virtual reality, meget høj opløsning og gli-dende grafik, og her kom-mer vandkøling ind, fordi det får processorer og gra-fikkort til at køre betydeligt bedre, forklarer André Sloth Eriksen.

Asetek sælger ikke kølesy-stemerne i eget navn, men leverer for eksempel til Dell, Intel og ikke mindst Corsair, der markedsfører pc-kom-ponenter, og det går mildest talt godt:- Overraskende mange mennesker køber sådanne sæt for at bygge dem i deres egne computere. Det bety-der helt konkret, at vi sælger 125.000 af vores kølesæt hver måned, og det er jo ikke så ringe.

4K og virtual realityIfølge André Sloth Eriksen er der tre forhold, der driver udviklingen for vandkøling af computere. Det ene er ga-ming, det andet er compu-terbrugernes interesse for 4K-opløsning på deres skær-me, hvilket også kræver mange computerkræfter, når de tunge spil skal afvik-les, og det tredje forhold er virtual reality:- Det er ved at blive stort, og det begrænser sig ikke alene til underholdning men er også på vej ind i videnska-bernes verden og i sund-hedsvæsenet. 

 

En rigtig gamer-computer af den heftige slags. Slangerne er en del af vandkølesystemet.