Store perspektiver i vandkøling af datacentre

Af Flemming Junker
og Mette Nielsen (foto)

flemming.junker@nordjyske.dk

AALBORG: Efterhånden går tre procent af hele klodens strømforbrug til drift af da-tacentre som det, Facebook vil bygge ved Odense og det, som Apple vil bygge ved Vi-borg. Men der kunne spares store mængder energi, hvis disse centre anvendte vand-køling i stedet for luftkøling.

Det fastslår André Sloth Eriksen, administrerende direktør hos Asetek A/S i Aalborg:- Halvdelen af de tre pro-cent går til køling, og halv-delen af denne halvdel kun-ne spares ved at anvende vandkøling. Derfor venter der et meget stort marked, og det forsøger vi at komme ind på, men det kræver et stort arbejde og tager lang tid. Faktisk arbejder halvde-len af Aseteks medarbejdere i Aalborg alene på server-markedet.

Mens firmaet er rigtig godt med på markedet for ”almin-delige” computere, er man først i de senere år gået ind på servermarkedet. 

Foreløbig har Asetek fået det store japanske firma Fu-jitsu som kunde på marke-det for vandkøling af store servere, og det tog tre år, fra man begyndte at snakke sammen og til samarbejdet rent faktisk begyndte:- Servermarkedet er meget konservativt, og det tager tid at bearbejde det, hvilket var en af grundene til, at vi hav-de brug for kapital og gik på børsen, for medarbejderne skal jo have løn, selv om ind-satsen ikke straks medfører ordrer. - Det varer alene et-to år for en stor serverproducent at køre en test af et nyt sy-stem igennem. De skal selv-følgelig være absolut sikre på, at det virker, som det skal, når det indbygges i et stort datacenter.

André Sloth Eriksen næv-ner, at Fujitsu for nylig har etableret verdens femtestør-ste supercomputer i Tokyo - med vandkøling fra Asetek.

Satsningen på servermar-kedet har også betydet, at han siden Facebooks udmel-ding om datacentret ved Odense har fået mindst 50 mails fra mennesker, som fo-reslår, at Asetek kommer ind hos Facebook.

Men det kommer sandsyn-ligvis ikke til at ske:- Sagen er, at firmaer som Facebook og Apple ikke bru-ger servere fra de producen-ter, vi arbejder sammen med, men designer deres egne. Derfor vil det være særdeles vanskeligt og kræ-ve en stor indsats at komme ind hos dem, og det vil også være en ret overskuelig for-nøjelse, for faktisk har Face-book kun syv datacentre i hele verden. - Imidlertid er der mange andre, der har datacentre, for eksempel eBay, Amazon, Microsoft, Google og mange andre, og nogle af dem er in-teresseret i det, vi laver, nævner André Sloth Eriksen.

 

 

André Sloth Eriksen: - Jantelov og forsigtighed præger børsmarke-det i Danmark.