Vand er mere effektivt end luft

Af Flemming Junker
og Mette Nielsen
(foto)
flemming.junker@nordjyske.dk

YDEEVNE: Asetek i Aalborg har succes i hele verden med vandkølesystemer til computere - der ryger flere end 4000 sæt over disken hver dag

AALBORG: Hvis du brænder din finger, hjælper det ikke meget at stikke den ind i kø-leskabet, selv om der er koldt derinde. Men hvis du stikker den ned i et glas vand, virker afkølingen øje-blikkeligt. Det viser noget om, at vandkøling er langt mere effektivt end luftkø-ling.

André Sloth Eriksen, ad-ministrerende direktør for Asetek A/S i Aalborg, har uden tvivl brugt sammenlig-ningen hundredvis af gange, når han skulle fremhæve for-delen ved firmaets systemer til vandkøling af computere og servere, men den har jo også en klar pointe.

Han tilføjer, at selv de mest konservative producenter af biler og motorcykler, blandt andre Porsche og Harley-Davidson, efterhånden har droppet luftkøling af moto-rerne til fordel for vandkø-ling, simpelthen fordi det virker bedre.

Svarer til køling af bilmotorNår vi nu er omkring biler-ne, kan det indskydes, at Aseteks systemer til vandkø-ling af computere på mange måder minder om kølingen af en bilmotor.

Systemet består af en radi-ator - den der kaldes køleren på en bil - som er fyldt med vand, der i et rørsystem le-des hen omkring motoren. Når vandet når en vis tempe-ratur, starter en blæser, der køler vandet i køleren ned, og dermed er det afkølet vand, der cirkulerer om-kring selve motorblokken.

På samme måde udgøres Aseteks systemer af en lille radiator med en blæser, et par slanger og en køleenhed, der placeres direkte på com-puterens processor. På sam-me måde kan grafikkortet køles ned. Og det er faktisk rent vand med en smule til-sætningsstoffer, der strøm-mer rundt i slangerne. 

Alternativet er luftkøling, men det kræver en betyde-ligt større blæser og et større strømforbrug - og er allige-vel ikke så effektivt. Det stø-jer bare mere.

Begyndte som værktøjsmagerAndré Sloth Eriksen har en baggrund som værktøjsma-ger hos PN Beslag i Brøn-derslev og videreuddannede sig i 1990’erne til ingeniør i produktion på AAU. 

Her blev han interesseret i computerkøling, så det var egentlig ikke helhjertet, at han efter afsluttet studium fik arbejde hos Danfoss og indledte en lederuddannel-se, så han sprang fra efter et års tid:- Det var omkring 1997, og dengang var det ikke moder-ne at blive selvstændig, så folk syntes, det var direkte skørt at holde op hos Dan-foss, men det har jeg nu al-drig fortrudt

Under studierne på AAU var André Sloth Eriksen i gruppe med flere gamere, altså folk der spillede com-puterspil, og det var i den forbindelse, han opdagede, at køling af computere hav-de stor betydning for ydeev-nen.

Måtte skaffe kapitalMed sin både praktiske og tekniske baggrund begyndte André Sloth Eriksen selv at bygge sådanne kølesyste-mer:- Det første, jeg lavede, be-stod af et stort kabinet med en køleskabskompressor. Det var både dyrt og kom-plekst, men det viste sig jo, at en computer, der blev koblet på, kørte betydeligt hurtigere, fortæller han, og så var det bare at gå i gang.- Jeg vidste en masse om det tekniske, men jeg vidste ingenting om at drive et fir-ma, men jeg måtte jo i gang med at skaffe kapital. Så jeg begyndte med at lave en om-fattende forretningsplan, der mest handlede om alt det, der kunne gå galt. - Overraskende nok var det en tilgang, der virkede, så jeg havde faktisk let ved at skaffe investeringer, og i 2000 blev Asetek til et aktie-selskab, fortæller André Sloth Eriksen, der i mangel af en bedre idé byggede fir-manavnet på sine egne initi-aler efterfulgt af et ”tek”, Med andre ord ligger der in-gen hentydninger til de nor-diske guder, aserne, i nav-net, selv om mange har troet det.

Cirka 100 ansatteOprindeligt havde Asetek adresse i Brønderslev, hvor André Sloth Eriksen selv er fra, men i 2013 flyttede fir-maet til Aalborg:- Vores lokaler i Brønders-lev var ret slidte, og vi havde brug for mere plads, så det var på sin plads at flytte. Jeg tror også, at det er lidt lette-re at tiltrække ingeniører, hvis firmaet ligger i Aalborg.

I dag er der cirka 100 an-satte i Asetek, hvoraf de 30 arbejder i Kina og leder pro-duktionen af firmaets pro-dukter. Det sker på seks pro-duktionslinjer hos kinesiske firmaer, der har op mod 300 ansatte involveret i arbejdet.

Hjemme på Assensvej i Aalborg Øst foregår der også produktion, men det er af fy-sisk større produkter i lave stykantal:

Forsvarer sine patenter- Dels er antallet for lille til at lægge produktionen i Kina, dels skal vi jo også passe på vores patenter, forklarer An-dré Sloth Eriksen med et skævt smil.

Han oplyser, at man senest har måttet bruge 50 millio-ner kroner på at sagsøge - og vinde over - to konkurrenter for brud på Aseteks rettighe-der. I det hele taget bruger Asetek mange kræfter på at forsvare sig, for man har re-elt kun to typer af konkur-renter. Der er dem, der laver egne systemer, og de er nor-malt ikke så gode som Ase-teks, og så er der dem, der kopierer.

Selv boede André Sloth Eriksen i Californien i USA fra 2007 til 2014 for at kom-me tættere på store kunder som Dell, Intel og flere an-dre:- Vi var nødt til at være for-an andre, så vi oprettede et USA-kontor, men efter at vi blev børsnoteret i 2013, vi-ste det sig mindre heldigt at have ni timers tidsforskel i forhold til børsens åbnings-tid.- Desuden havde vi nogle familiære overvejelser. Skul-le vores børn være danskere eller amerikanere? Så det endte med, at vi flyttede hjem og i dag bor i Nibe.

 

Mechanical engineer Mads Peter Hilligsøe ved computerne. Cirka halvdelen af de ansatte hos Asetek i Aalborg arbejder udelukkende med køling af servere.